THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-05-2020
25-05-2020 11 | 24 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG SL: 24X2
24-05-2020 79 | 82 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG SL: 82X2
23-05-2020 91 | 83 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRƯỢT
22-05-2020 98 | 72 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRƯỢT
21-05-2020 38 | 84 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRƯỢT
20-05-2020 65 | 02 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
19-05-2020 00 | 27 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRƯỢT
18-05-2020 44 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
17-05-2020 80 | 23 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG SL: 23X2
16-05-2020 36 | 18 TRÚNG LÔ: 36 | TRƯỢT
15-05-2020 94 | 40 TRƯỢT | TRÚNG SL: 40
14-05-2020 63 | 61 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
13-05-2020 95 | 21 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG SL: 21X2
12-05-2020 19 | 33 TRƯỢT | TRÚNG SL: 33X2
11-05-2020 19 | 75 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
10-05-2020 55 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT