THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-04-2020
31-03-2020 19 | 58 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG SL: 58
30-03-2020 02 | 85 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRƯỢT
29-03-2020 14 | 65 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRƯỢT
28-03-2020 59 | 91 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG SL: 91X2
27-03-2020 54 | 48 TRÚNG LÔ: 54 | TRÚNG SL: 48
26-03-2020 36 | 28 TRÚNG LÔ: 36 | TRƯỢT
25-03-2020 96 | 75 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
24-03-2020 78 | 75 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
23-03-2020 22 | 97 TRƯỢT | TRƯỢT
22-03-2020 34 | 03 TRÚNG LÔ: 34 | TRƯỢT
21-03-2020 21 | 04 TRÚNG ĐỀ: 21X2 | TRƯỢT
20-03-2020 36 | 74 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG SL: 74X2
19-03-2020 74 | 03 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRƯỢT
18-03-2020 89 | 94 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG SL: 94X3
17-03-2020 57 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
16-03-2020 12 | 74 TRƯỢT | TRÚNG SL: 74X2