THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-08-2020
20-07-2020 29 | 91 TRÚNG ĐỀ: 29X2 | TRƯỢT
19-07-2020 34 | 94 TRÚNG ĐỀ: 34X2 | TRÚNG BT: 94
18-07-2020 86 | 24 TRÚNG ĐỀ: 86 | TRƯỢT
17-07-2020 14 | 50 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRÚNG BT: 50X2
16-07-2020 11 | 27 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG BT: 27
15-07-2020 02 | 85 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG BT: 85
14-07-2020 89 | 41 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG BT: 41X3
13-07-2020 08 | 48 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 48
12-07-2020 91 | 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 47
11-07-2020 16 | 18 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG BT: 18
10-07-2020 69 | 76 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 76
09-07-2020 91 | 88 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG BT: 88
08-07-2020 83 | 91 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG BT: 91
07-07-2020 50 | 03 TRƯỢT | TRÚNG BT: 03
06-07-2020 70 | 81 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 81
05-07-2020 80 | 98 TRƯỢT | TRÚNG BT: 98X2