THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 11 | 10 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG BT: 10
24-05-2020 68 | 46 TRƯỢT | TRÚNG BT: 46
23-05-2020 91 | 58 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG BT: 58
22-05-2020 98 | 81 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG BT: 81
21-05-2020 38 | 71 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG BT: 71
20-05-2020 65 | 59 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 59
19-05-2020 00 | 13 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG BT: 13
18-05-2020 54 | 84 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 84
17-05-2020 80 | 83 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 83
16-05-2020 46 | 24 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 24
15-05-2020 95 | 93 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRÚNG BT: 93
14-05-2020 62 | 92 TRƯỢT | TRƯỢT
13-05-2020 95 | 20 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG BT: 20
12-05-2020 09 | 00 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 00
11-05-2020 29 | 05 TRƯỢT | TRÚNG BT: 05
10-05-2020 66 | 70 TRƯỢT | TRÚNG BT: 70