THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-05-2020
25-05-2020 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1
24-05-2020 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
23-05-2020 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 1
22-05-2020 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9
21-05-2020 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8
20-05-2020 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-05-2020 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
18-05-2020 5-2 TRÚNG ĐẦU: 5
17-05-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-05-2020 4-5 TRÚNG ĐẦU: 4
15-05-2020 7-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
14-05-2020 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6
13-05-2020 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
12-05-2020 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-05-2020 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
10-05-2020 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6