THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-09-2021
23-09-2021 535 | 18 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2021 874 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31X2
21-09-2021 082 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2021 019 | 00 TRÚNG 3C: 019 | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 957 | 19 TRÚNG 3C: 957 | TRÚNG SL: 19
18-09-2021 901 | 83 TRÚNG 3C: 901 | TRÚNG SL: 83X2
17-09-2021 330 | 87 TRÚNG 3C: 330 | TRƯỢT
16-09-2021 093 | 97 TRÚNG 3C: 093 | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 965 | 82 TRÚNG 3C: 965 | TRÚNG SL: 82X2
14-09-2021 159 | 00 TRÚNG 3C: 159 | TRÚNG SL: 00
13-09-2021 547 | 23 TRƯỢT | TRÚNG SL: 23
12-09-2021 348 | 83 TRƯỢT | TRÚNG SL: 83X3
11-09-2021 664 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19X2
10-09-2021 529 | 27 TRÚNG 3C: 529 | TRƯỢT
09-09-2021 725 | 52 TRƯỢT | TRƯỢT
08-09-2021 937 | 99 TRƯỢT | TRÚNG SL: 99X2