THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 211 | 24 TRÚNG 3C: 211 | TRÚNG SL: 24X2
24-05-2020 769 | 83 TRƯỢT | TRÚNG SL: 83X2
23-05-2020 991 | 74 TRÚNG 3C: 991 | TRƯỢT
22-05-2020 297 | 82 TRƯỢT | TRÚNG SL: 82X2
21-05-2020 738 | 94 TRÚNG 3C: 738 | TRÚNG SL: 94X2
20-05-2020 255 | 12 TRƯỢT | TRÚNG SL: 12X2
19-05-2020 601 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT
18-05-2020 553 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
17-05-2020 380 | 33 TRÚNG 3C: 380 | TRƯỢT
16-05-2020 136 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
15-05-2020 796 | 41 TRƯỢT | TRÚNG SL: 41X2
14-05-2020 963 | 61 TRÚNG 3C: 963 | TRƯỢT
13-05-2020 795 | 11 TRÚNG 3C: 795 | TRÚNG SL: 11
12-05-2020 009 | 43 TRÚNG 3C: 009 | TRƯỢT
11-05-2020 419 | 55 TRÚNG 3C: 419 | TRÚNG SL: 55
10-05-2020 765 | 03 TRÚNG 3C: 765 | TRƯỢT